Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tiếp tục triển khai chương trình GD phổ thông 2018. Nhà trường đã tổ chức SHCM trường tháng 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bài: Âm :S,X

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt