Sinh hoạt chuyên môn cụm là hình thức trao đổi, học hỏi chuyên môn giữa các trường trong cụm chuyên môn với nhau

Dưới đây là hình ảnh trong buổi sinh hoạt CM cụm.