Nhằm tiếp tục phát huy phong trào rèn cho học sinh viết chữ đẹp, trình bày bài đúng quy cách và có ý thức giữ gìn vở sạch; rèn tính cẩn thận, chính xác và thẩm mĩ cho học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trong nhà trường. Thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của giáo viên, động viên khích lệ các thầy giáo, cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì những nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh. Chú trọng công tác tuyên truyền, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp học sinh “Ngồi học đúng - Viết chữ đẹp - Giữ vở sạch” trong nhà trường. Khuyến khích các lớp thực hiện hình thức trưng bày, triển lãm những thành quả đạt được của phong trào “Vở sạch - Chữ đẹp” của nhà trường. Chiều ngày 19/4/2019 nhà trường tổ chức chấm phong trào “Vở sạch - Chữ đẹp”, với tổng số 55 bộ vở tham gia.

          Kết quả:           Xếp loại A: 22 /55 bộ

                                    Xếp loại B: 12 /55 bộ

                                    Xếp loại C: 15/ 55 bộ

          Dưới đây là một số hình ảnh