Ban giám hiệu

 • ĐINH THỊ THUỶ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Email:
   dinhthithuy1968@gmail.com
 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01692025811
  • Email:
   levanminhqs@gmail.com
 • Đinh Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974138573
  • Email:
   thuyhtvl2@gmail.com